تبلیغات
آموزش ویولون - برنامه ی مدون آموزش ویولون
آموزش ویولون

برنامه ی مدون آموزش ویولون

شنبه 14 فروردین 1389

روش آموزش در نوازندگی ویولن در کنار عواملی چون استعداد فردی، تمرین با برنامه و مستمر، مطالعه و شنیدن آثار موسیقی می تواند زمینه ساز بروز موفقیت و توانمندی در زمینه نوازندگی، ایجاد خلاقیت و رسیدن به آفرینش هنری در سطوح بالاتر در افراد گردد. از اینرو آموزش هدفمند، دارای جایگاهی بی بدیل در نوازندگی است.

فراگیری نوازندگی ویولن چون گذر از مسیری طولانی و زیباست که با عبور هوشیارانه از پیچ و خم آن می توان به آرزوهای این شاخه از هنر دست یافت. در این راستا دستیابی به نظم کاری، ایجاد چشم انداز در جهت آگاه سازی هنرجوی علاقه مند به تحصیل نوازندگی و مشخص ساختن اهداف معین قابل دسترسی به عنوان دستمایه ای از کامیابی، از عوامل عبور هوشیارانه از این مسیر است.

با توجه به مسائل مورد اشاره، نگارنده مصمم به تدوین برنامه ای در زمینه آموزش نوازندگی ویولن گشتم. این برنامه که حاصل تلاش بنده در زمینه نوازندگی و تدریس این ساز در سالیان اخیر بوده است با بهره گیری از منابع و کتب معتبری است که از گذشته مورد اقبال مدرسین این ساز بوده است و سابقه تدریس طولانی مدت کتب منتخب این برنامه توسط اساتید، نشان از کارسازی این کتب دارد.

در اینجا باید خاطر نشان سازم هرچند ویولون به دلایلی چون قدمت ساخت چند صد ساله، سطح بالای توانمندی در اجرای تکنیک های گوناگون سازی ملل مختلف و... دارای کتب آموزشی بسیار متعددی است و به طبع نمی توان از تمامی این کتب برای آموزش بهره جست. لذا نگارنده با در نظر گرفتن این موضوع سعی بر بهره گیری از کتبی نمودم که بیشترین میزان سودمندی را برای هنرجویان دارا باشد.

از مشخصات کلی "برنامه مدون آموزش ویولن"، مشخص ساختن جلساتی با دستور آموزشی معین و برای رسیدن به سطحی مشخص در نوازندگی است، که شامل بدست آوردن توانایی در زمینه اجرای تکنیک های مختلف دست راست و چپ، فراگیری تنالیته های مختلف مورد استفاده در نوازندگی ویلن کلاسیک و اجرای قطعات است.

این برنامه مبتنی است بر چهارترم آموزشی جداگانه، که هر یک دارای بیست جلسه یک ساعته هفتگی می باشد و بنابراین، برای "هشتاد جلسه"،برنامه جداگانه موضوعی در نظر گرفته شده است.( لازم به یادآوری است که در موارد خاصی که مشغله کاری- تحصیلی یا عدم توانمندی هنرجو در دستیابی به مهارت اجرایی درس های موضوع جلسات، در مدت زمان یک هفته محقق نمی گردد پیشرفت در برنامه تا رسیدن به سطح نسبی مناسب می تواند به تاخیر افتد و روند اجرای کار با ترتیب مورد نظر در برنامه، با سرعت کمتر دنبال گردد.)

هم راستا با پیشرفت هنرجو در این برنامه، قطعات مختلفی برای اجرا در نظر گرفته شده است که سطح فنی این قطعات، هم تراز با توانمندی کسب شده در طی جلسات آن ترم می باشد( قطعات در نظر گرفته شده از ترم دوم آغاز می گردند ).

بدیهی است با پیشرفت در برنامه و ایجاد توانمندی بیشتر در هنرجو، بر میزان تنوع درس ها و قطعات هر ترم افزوده می گردد.

*لازم به یادآوری است که پیش نیاز شروع این برنامه، گذراندن موفق جلد اول کتاب آموزش لو ویولن ماتیو کریک بوم در دوره مبتدی است.

" ترم اول "
چشم انداز ترم:
آشنایی و فراگیری مهارت های کلی دست چپ در زمینه نواختن گام های پوزیسیون اول:
سل ماژور، لا ماژور،لا بمل ماژور، سی ماژور، سی بمل ماژور، دو ماژور، ر ماژور، می ماژور، می بمل ماژور، فا ماژور، سل مینور، دو مینور، فا مینور، لا مینور، رمینور.
منابع ترم اول:
1- مجموعه کتاب های لو ویولن کریک بوم از" انتشارات چنگ".
امتحان پایان ترم:
اجرای صحیح هر دو هم نوازی زیر:
1- هم نوازی شماره 31 از کتاب لو ویولن 2
2- هم نوازی شماره 46 از کتاب لو ویولن شماره 3
برنامه جلسات ترم اول:
الف- آشنایی با گام سل ماژور:
شامل: بررسی کلیات این گام و مهارت یابی هنرجو در اجرای آن، تغییر سیم های این گام، آموزش فواصل هفتم، هشتم و جهش سیم در این گام، تعویض سیم با آرشه های لگاتو
_موضوع جلسه 1/1:
دروس شماره 88 الی 95 و هم نوازی شماره 17 از کتاب لو ویولن 2
_موضوع جلسه 2/1:
دروس شماره 96 الی 98 و هم نوازی شماره 18 و 19 از کتاب لو ویولن 2
_موضوع جلسه 3/1:
دروس شماره 119 الی 121 وهم نوازی شماره 25 از کتاب لو ویولن 2
_موضوع جلسه 4/1:
دروس شماره 124 الی 131 از کتاب لو ویولن 2
_موضوع جلسه 5/1:
درس شماره 132 و هم نوازی شماره 26 از کتاب لو ویولن 2 و دروس شماره 164 و 165 کتاب لو ویولن 3
ب- آشنایی با گام ر ماژور:
شامل:بررسی کلیات این گام و مهارت یابی هنرجو در اجرای آن، آموزش نواختن فواصل پنجم( کنت ).
_موضوع جلسه 6/1:
دروس شماره 100 الی 103 و درس شماره 109 وهم نوازی شماره 20 از کتاب لو ویولن 2
_موضوع جلسه 7/1:
دروس شماره 104 الی 108 و از کتاب لو ویولن 2 و دروس شماره 168 و 169 و 170 از کتاب لو ویولن 3
پ- آشنایی با گام لا ماژور:
شامل:بررسی کلیات و اجرای فاصله هشتم در این گام،مهارت یابی در این تونالیته.
_موضوع جلسه 8/1:
دروس شماره 133 و 134 و 136 الی 139 و هم نوازی شماره 28 از کتاب لو ویولن 2
_موضوع جلسه 9/1:
هم نوازی شماره 27 و دروس شماره 135 و 140 از کتاب لو ویولن 2 و هم نوازی شماره 38 از کتاب لو ویولن 3
ت- آشنایی با گام می ماژور و سی ماژور :
شامل: آشنایی و مهارت یابی در این گام
_موضوع جلسه 10/1:
درس شماره 194 و هم نوازی های شماره 53 و 54 و دروس شماره 197 الی 199 و هم نوازی شماره 56 از کتاب لو ویولن شماره 3
ث- آشنایی با گام دو ماژور:
شامل:بررسی شکل به عقب کشیده انگشت اول کلیات این تونالیته، مهارت یابی در این گام، اجرای فواصل ترکیبی دهم و مهارت یابی در این گام.
_موضوع جلسه 11/1:
درس شماره 111 الی 117 وهم نوازی شماره 22 از کتاب لو ویولن 2
_موضوع جلسه 12/1:
هم نوازی شماره 24 و 21 از کتاب لو ویولن 2 و درس شماره 166 از کتاب لو ویولن 3
_موضوع جلسه 13/1:
دروس شماره 146 الی و 148هم نوازی شماره 23 از کتاب لو ویولن 2 و درس شماره 167 از کتاب لو ویولن 3
ج- آشنایی با گام لا مینور:
شامل: بررسی کلیات و مهارت یابی در این گام
_موضوع جلسه 14/1:
دروس شماره 141 الی 145 و هم نوازی شماره 29و 30 از کتاب لو ویولن 2
چ- آشنایی با گام فا ماژور و رمینور :
شامل:بررسی کلیات و مهارت یابی در گام فا ماژور، آشنایی و مهارت یابی در گام ر مینور
_موضوع جلسه 15/1:
دروس شماره 150 الی 155 و هم نوازی شماره 31 از کتاب لو ویولن 2
موضوع جلسه 16/1:
دروس شماره 171 الی 175 و هم نوازی شماره 41 از کتاب لو ویولن شماره 3
ح- آشنایی با گام سی بمل ماژور و سل مینور :
شامل:بررسی کلیات گام، آشنایی با گام کروماتیک ومهارت یابی در اجرای گام
_موضوع جلسه 17/1:
دروس شماره 176 و 178 و 179 وهم نوازی شماره 39 و 40 و 44 و 45 از کتاب لو ویولن شماره 3
_موضوع جلسه 18/1:
دروس شماره 181 و 182 و هم نوازی شماره 46 از کتاب لو ویولن شماره 3
خ- آشنایی با گام می بمل ماژور و گام دو مینور :
شامل:مهارت یابی در اجرای این گامها
_موضوع جلسه 19/1:
دروس شماره 183 الی 187 و هم نوازی شماره 48 و 50 از کتاب لو ویولن شماره 3
د- آشنایی با گام لا بمل ماژور و فا مینور :
شامل: مهارت یابی در اجرای این گامها
_موضوع جلسه 20/1:
دروس شماره 188 الی 193 و هم نوازی شماره 52 از کتاب لو ویولن شماره 3
< پایان ترم اول>


How do you prevent Achilles tendonitis?
چهارشنبه 5 مهر 1396 ساعت 09 و 28 دقیقه و 06 ثانیه
Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very
good success. If you know of any please share. Many thanks!
Why do they call it the Achilles heel?
شنبه 1 مهر 1396 ساعت 21 و 59 دقیقه و 57 ثانیه
I do believe all the ideas you've presented
to your post. They're very convincing and
can definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for beginners.
Could you please lengthen them a bit from next time?
Thanks for the post.
What is distraction osteogenesis?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 ساعت 08 و 27 دقیقه و 55 ثانیه
Hey there! I'm at work browsing your blog from my new apple iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all
your posts! Carry on the outstanding work!
Can Pilates make you look taller?
سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 00 و 07 دقیقه و 11 ثانیه
Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with almost all
important infos. I would like to see more posts like this .
frailpsychopath59.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 14 و 28 دقیقه و 31 ثانیه
Saved as a favorite, I really like your website!
Can better posture make you taller?
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 19 و 57 دقیقه و 14 ثانیه
What i don't understood is if truth be told how you are not really much more well-appreciated
than you may be now. You're so intelligent. You understand
therefore significantly on the subject of this subject, produced me individually imagine it from so many various
angles. Its like men and women aren't fascinated except it is one thing to do with Woman gaga!
Your own stuffs excellent. All the time take care of it up!
foot pain cycling
چهارشنبه 7 تیر 1396 ساعت 18 و 01 دقیقه و 28 ثانیه
Thanks for finally writing about >آموزش ویولون - برنامه
ی مدون آموزش ویولون <Loved it!
foot pain and tingling
پنجشنبه 1 تیر 1396 ساعت 16 و 51 دقیقه و 33 ثانیه
This is the right blog for anyone who really wants to find out about this topic.
You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to?HaHa).
You definitely put a brand new spin on a
subject which has been written about for ages.
Wonderful stuff, just excellent!
http://anniestengele.wordpress.com/
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 ساعت 23 و 59 دقیقه و 48 ثانیه
Hi there very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..

I will bookmark your website and take the feeds additionally?
I'm happy to find numerous helpful information right here in the put up, we
want work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
manicure
جمعه 8 اردیبهشت 1396 ساعت 13 و 34 دقیقه و 29 ثانیه
Hi, I do believe your blog may be having browser compatibility issues.
When I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it's got some overlapping
issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!
Aside from that, fantastic website!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 02 و 54 دقیقه و 20 ثانیه
Thank you for any other wonderful article.
The place else may anybody get that kind of info in such an ideal approach of writing?
I have a presentation subsequent week, and I'm on the search for such information.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 17 و 56 دقیقه و 42 ثانیه
This piece of writing is really a fastidious one it assists
new internet visitors, who are wishing in favor of blogging.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
نظرسنجی
  چه سازی رو دوست دارید؟هر چی در موردش میدونید بنویسید.

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها